วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประชุมเตรียมพร้อมรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเททองหล่อหลวงพ่อทันใจ

ประชุมเตรียมพร้อมรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเททองหล่อหลวงพ่อทันใจเมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2562 นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ งานพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธ.ค. 2562 ณ วัดพระธาตุผาเงา ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้บริหารท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุม ณ อาคารเทพกาญจนา วัดพระธาตุผาเงา ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

แหล่งข่าวจาก – สุวิมล หกเมฆ เชียงราย
ทีมข่าวแม่สายนิวส์ออนไลน์ /////////// รายงาน /////////////

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนครั้งที่ 5

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนครั้งที่ 5วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 9:00 น นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธาน ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ. ห้องประชุมโรงแรม SR อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ จากข้อมูลการเสียชีวิตและบาดเจ็บในปี 2561 ที่ผ่านมาของจังหวัดเพชรบูรณ์มีจำนวนผู้เสียชีวิต 267 รายบาดเจ็บ 1 3355 ราย ดังนั้นศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ร่วมมือกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายแห่ง พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถทำหน้าที่จ่ายค่าสินไหมทดแทน ผู้ที่ประสบภัยจากรถกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทางถนน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ นำข้อมูลสถิติ การเกิดอุบัติเหตุทางถนนและปัจจัยเสี่ยง ในพื้นที่มาวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนรวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปประธรรมและมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดสำนักงานส่งเสริมการท้องถิ่นจังหวัด บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจํากัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัด มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอและท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ การประชุมสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนปี 2561 ถึงปี 2564 จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันนำเสนอผลการปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นวิเคราะห์สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและปัจจัยเสี่ยงต่างๆในพื้นที่เพื่อ กำหนดตัวชี้วัดมาตรการและแผนงานในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่รวมถึงสามารถขับเคลื่อนการรายงานข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อย่างเป็นระบบถูกต้องสมบูรณ์และที่สำคัญจะนำไปสู่การมีแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อบูรณาการการดำเนินงานกับทุกภาคส่วน ในพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนต่อไป 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำพสกนิกรทุกภาคส่วน ร่วมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำพสกนิกรทุกภาคส่วน ร่วมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ ได้นำข้าราชการ กำลังพลจิตอาสา ประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ภายในหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายกิจกรรมของเหล่าจิตอาสาของจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียง

ในบริเวณงานได้จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งพระราชกรณียกิจในพื้นที่ และพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ จากนั้น ได้ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยด้วยควาามสนใจอย่างต่อเนื่องกระทั่งเสร็จสิ้นพิธีสำหรับพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นพิธีเบื้องปลาย แบ่งออกเป็น 5 ริ้ว 3 สาย ดังนี้ ริ้วสายกลาง เป็นเรือสายสำคัญประกอบด้วยเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ นอกจากนี้ มีเรืออีเหลืองเป็นเรือกลองนอก เรือแตงโมซึ่งเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือเป็นเรือกลองใน พร้อมด้วยเรือตำรวจนอกและเรือตำรวจ ริ้วสายใน ขนาบข้างสายเรือพระที่นั่งมีเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่นเป็นเรือประตูหน้า เรือเสือทยานชลและเรือเสือคำรณสินธุ์เป็นเรือพิฆาต เรือรูปสัตว์ 8 ลำ และปิดท้ายริ้วสายในด้วยเรือเอกไชยเหินหาว และเรือเอกไชยหลาวทอง ซึ่งเป็นเรือคู่ชัก ส่วนริ้วสายนอก ประกอบด้วยเรือดั้ง และเรือแซง สายละ 14 ลำ

โดยเรือในที่ใช้ในพระราชพิธี มีจํานวน 52 ลํา ทำจากไม้ที่มีอายุเก่าแก่ โดยเฉพาะเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ สร้างในรัชกาลที่ 5 มีอายุกว่า 102 ปี เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ สร้างในรัชกาลที่ 5 แล้วเสร็จสิ้นในรัชกาลที่ 6 มีอายุ 108 ปี เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช สร้างในรัชกาลที่ 6 มีอายุ 95 ปี ส่วนเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ 9 ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2539 มีอายุ 23 ปี ส่วนเรืออื่น ๆ ในขบวน โดยเฉพาะเรือรูปสัตว์แต่ละลําล้วนแต่มีอายุการสร้างมานานนับร้อยปี

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
12/12/62