วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รอง อธส.เปิดงานสินค้าวิสาหกิจชุมชน ณ กาดมีโชค อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รอง อธส.เปิดงานสินค้าวิสาหกิจชุมชน ณ กาดมีโชค อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมและแสดงสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและตลาดเกษตรกร 17 จังหวัดภาคเหนือ ปี 2562 ณ กาดมีโชค อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสมควร ชายะกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ กล่าวรายงานกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมตัวในหลายรูปแบบทั้งแปลงใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรและกลุ่มส่งเสริมการเกษตรต่างๆ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปทางการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมด้านการตลาด ดังนั้นสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าคุณภาพและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรและกลุ่มต่างๆให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป


การจัดงานส่งเสริมและแสดงสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและตลาดเกษตรกร 17 จังหวัดภาคเหนือ ปี 2562 ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ณ กาดมีโชค อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จาก 17 จังหวัดภาคเหนือและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้จากภาคใต้ ได้นำสินค้าคุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัย มาจัดแสดงและจำหน่าย จำนวน 56 ร้านค้า สำหรับสินค้าที่ได้จัดแสดงและจำหน่าย ได้แก่ พืชผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องจักสานและอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

นครนายก นักศึกษาเทคนิคนครนายกสร้างนวัตกรรมเปลี่ยนขยะและวัสดุเหลือใช้ให้มีมูลค่า

นครนายก นักศึกษาเทคนิคนครนายกสร้างนวัตกรรมเปลี่ยนขยะและวัสดุเหลือใช้ให้มีมูลค่า
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะมูลฝอยและวัสดุเหลือใช้ ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หวังลดปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมที่เกิดจากขยะ โดยเปลี่ยนขยะ และวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่ และสร้างรายได้ในครอบครัว ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายกนายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวภายหลังจากเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะมูลฝอยและวัสดุเหลือใช้ ประจำปีการศึกษา 2562 ว่า กิจกรรมนี้จะช่วยปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคมให้กับนักเรียน นักศึกษา เรียนรู้การจัดการขยะอย่างถูกวิธี และสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับขยะได้ โดยมีนักเรียน นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 58 ชิ้นงาน แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 17 ชิ้นงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 21 ชิ้นงาน และประเภทสวยงาม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 10 ชิ้นงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 10 ชิ้นงาน ผลปรากฏว่า ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “เป๋าตุง” แผนกวิชาการตลาด ส่วนผลงาน “เก้าอี้จากวงล้อรถจักรยานยนต์” แผนกวิชาศิลปกรรม และ “ชุดรับแขก” แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ และระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “กระเป๋าจากเศษผ้า” แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ส่วนผลงาน “Bag Can” แผนกวิชาการตลาด และ “เก้าอี้มหัศจรรย์” แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับส่วนประเภทสวยงาม ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “โต๊ะวินเทจ” แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ส่วนผลงาน “ตระกร้าเอนกประสงค์จากซองน้ำยาปรับผ้านุ่ม” และ “Fancy Tissue Box” แผนกวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ และระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ “ชุดโต๊ะจากเศษขวดแก้ว” แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ส่วนผลงาน “ตระกร้าจากซองกาแฟ” แผนกวิชาการบัญชี และ “โต๊ะจักรยาน” แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ นอกจากนี้ได้มีการประกวดเครื่องแต่งกายชุดแฟนซีรีไซเคิล จำนวน 16 ชิ้นงาน ผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “แฟนซีรีไซเคิล” แผนกวิชาการตลาด ส่วนผลงาน “เจ้าชายไวนิล” แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และ “เจ้าสาวโลจิสติกส์” แผนกวิชาโลจิสติกส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ และรางวัล POPULAR WORD ได้แก่ “เจ้าสาวโลจิสติกส์” แผนกวิชาโลจิสติกส์ “เจ้านายเชื่อม” แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และ “มีสแกรนด์บัญชี” แผนกวิชาการบัญชี ตามลำดับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวต่อว่า วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ตามแนวทางการบูรณาการความรู้ STEM Education ไปประยุกต์ในงานอาชีพ และทักษะพื้นฐาน สามารถต่อยอดองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ไปสู่การใช้ประโยชน์จริง สนองตอบเป้าหมายของการพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0
สมบัติ เนินใหม่ รัชชานนท์ เนินใหม่ นครนายก

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

 

ที่ประชุมได้รับทราบสรุปพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถิติการจัดระเบียบขอทาน พ.ศ. 2562 สถิติผู้แสดงความสามารถ พ.ศ. 2562 และแผนขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 - 2564
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการ ตามแผนขับเคลื่อนการควบคุมการขอทานฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 - 2564 

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2562) เวลา 11.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5 ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำหน้าที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นรากฐานการพัฒนาในระบอบประชาธิปไตยและเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดในชุมชนท้องถิ่น จึงเป็นความคาดหวังของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ทำหน้าที่ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในราชการส่วนภูมิภาค ในการกำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำโครงการ "สัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5" โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 400 คนในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้เน้นย้ำว่า "ในขณะนี้ได้เกิดปัญหาฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่อย่างกว้างขวาง ทำให้เกษตรกรและประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาภาวะผลทิ้งช่วง โดยขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง หรือหากมีปัญหามากขึ้นให้ขอความช่วยเหลือไปทางจังหวัดโดยผ่านทางอำเภอ"

ชาวบ้านวอนลุงตู่ซ่อมถนนให้ด้วย ถนนหรือดวงจันทร์

ชาวบ้านวอนลุงตู่ซ่อมถนนให้ด้วย ถนนหรือดวงจันทร์


มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 62 ชาวบ้านพังคองหมูที่ 10 และหมู่ที่ 5 ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหารได้ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนประจำจังหวัดมุกดาหารเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนหนักถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเดินทางสัญจรลำบาก วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยช่อมแซมถนนเพื่อชาวบ้านจะได้สัญจรสะดวก ซึงถนนดังกล่าวอยู่ช่วงทางเข้าบ้านพังคองผ่านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกไปตามถนนจนถึงบ้านพังคองหมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 5 เกิดการพังชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดสาย ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตรนายสันติ ทรัพย์ส่งเสริม อายุ 47 ปี บ้านเลขที่ 121 หมู่ที่ 10 บ้านพังคอง ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร กล่าวว่าถนนเส้นดังกล่าวเกิดชำรุดเสียหายมาแรมปี แต่ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบมาแก้ไขปัญหาให้ ประชาชนทั้งสองหมู่บ้านที่เดินทางสัญจรผ่านไป-มา เมื่อฝนตกถนนจะเป็นหลุมเป็นบ่อลึกน้ำท่วมขัง ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีทั้งรถบรรทุกสิ่งของ รถท่องเที่ยว และรถรับส่งนักเรียน ซึ่งถนนเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย ขณะที่เด็กนักเรียนเดินทางไปเรียนหนังสือต้องประสบอุบัติเหตุเพราะถนนชำรุดชาวบ้านทนไม่ไหวจึงได้ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนเพื่อเป็นกระบอกเสียงผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งซ่อมแซมถนนให้สามารถใช้ได้เหมือนกับถนนสายอื่นๆช่วงนี้ประชาชนเดือดร้อนหนักจากการลงไปในพื้นที่บ้านพังคอง ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร พบว่าถนนเส้นดังกล่าวนี้ไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเลยทำให้ชาวบ้านทนไม่ไหวลุกขึ้นมาถือป้ายเรียกร้องผ่านสื่อใจความว่า “ช่วยหนูด้วยคะ พวกหนูเดือดร้อนมานานมาก” “ลุงตู่ครับสั่งการด่วน ช่วยชาวบ้านที” “ลุงตู่จ๋า ช่วยหนูด้วย ถนนหรือดวงจันทร์” ซึ่งเป็นข้อความที่ชาวบ้านแสดงให้เห็นถึงความเดือดร้อน จึงวอนผู้รับผิดชอบลงมากำกับดูแลแก้ไขปัญหาสภาพถนนให้ชาวบ้านเขาบ้าง หรือว่าถนนสายนี้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไม่เดินทางผ่านจึงกลายเป็นถนนสายอัปยศไปเสียแล้ว ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณในการซ่อมแซมเป็นเงินมหาศาลไม่มีปัญญาทำให้ดีกว่านี้หรืออย่างไร ในการซ่อมแซมถนนในปีที่ผ่านมายังใช้งานไม่ถึงปีก็พังเสียหายหรือว่าไม่มีฝีมือในการทำงานหรืองานที่ทำไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร / รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

นักเรียนประท้วงขับไล่ ผอ.โรงเรียน ในจ.ระยองหลัง บริหารแบบไม่โปร่งใส

นักเรียนประท้วงขับไล่ ผอ.โรงเรียน ในจ.ระยองหลัง บริหารแบบไม่โปร่งใส
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
นักเรียนเกือบ 900 คน รวมตัวประท้วงห ร.ร.ขับไล่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ในอาคารของโรงเรียน
โดยมีแกรนนำซึ่งเป็นรุ่นพี่ได้ถือไมค์พูดใหัน้องรับฟังการเสนอของการที่รวมตัวกันมาประท้วงอย่างสงบโดยมี นายวริทย์ สุภโชคชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง
เป็นตัวแทนรับปากดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงผู้สื่อข่าวรายงานต่ออีกว่า ที่บริเวณด้านในอาคารของโรงเรียน ได้มี
นักเรียนชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายของโรงเรียน จำนวนเกือบ 900 คน นำโดยกลุ่มแกนนำนักเรียน ได้รวมตัวกันถือป้ายประท้วงเพื่อขับไล่ ผอ. ของโรงเรียนให้ออกไปจากโรงเรียนแห่งนี้
เนื่องจากประพฤติตัวไม่เหมาะสม พร้อมทั้งตะโกรนคำว่าออกไปออกไปโดย ทั้งนี้ต้องการให้ นายวรวิทย์ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีเทศบาล นครระยองเข้ามาตรวจสอบการบริหารงานหลายอย่างและสั่งย้าย ผอ.คนดังกล่าวโดยด่วน นักเรียนทั้งหมดได้รวมตัวกันประท้วง โดยถือป้ายมีข้อความว่า “ไม่ต้องการเจ๊แมว"โดยชื่อของคำว่า"เจ๊แมว "น่าจะเป็นชื่อเล่นของผอ. ของโรงเรียน ดังกล่าว
จากการสืบทราบจากนักเรียนรุ่นพี่ กล่าวว่า เหตุที่ตนกับนักเรียนมาประท้วงในครั้งนี้ก็เพราะว่า ในห้วงเวลาในการจัด กีฬาสี ซึ่งมีงบของทางโรงเรียน มาให้ แต่ในการจัดกิจกรรม ไม่มีงบประมาณให้กับทางน้องๆเลยตนและพวกจึงได้ เรี่ยไรกับน้องๆคนละ 10 บาท 20 บาทบ้างซึ่งเป็นระยะเวลาติดต่อกันมาหลายครั้ง ตนจึงทนไม่ได้จึงได้ รวมตัวกันมาประท้วง ดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น แล้วครั้งหนึ่ง หากในครั้งนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในการบริหารที่เกิดขึ้น ตนและ นักเรียน ก็จะทำการเดินขบวนไปที่ เทศบาลนครระยอง

ต่อมาคณะอาจารย์และครูของโรงเรียนก็ได้ เข้ามา เจรจา และให้คำตอบว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน ตนในฐานะที่เป็นแกนนำ รุ่นพี่จึงบอก กับน้องๆว่า ให้แยกย้ายขึ้นชั้นเรียนได้ตามปกติ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงวันศุกร์นี้ก็จะทำการ ประท้วงและเดินขบวนต่อไป

สมาคมกีฬาทางอากาศและกีฬาร่มบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์​ จัดการแข่งขันร่มร่อนบินนานาชาติราชบุรีเอเซียนคัพครั้งที่​1.

จ.ราชบุุรี/เมื่อวันที่31ก.ค.2562เวลา14.00น.สมาคมกีฬาทางอากาศและกีฬาร่มบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์​ จัดการแข่งขันร่มร่อนบินนานาชาติราชบุรีเอเซียนคัพครั้งที่​1.ที่บริเวณเขาประทับช้าง​ ตำบลรางบัวอ.จอมบึง​ จ.ราชบุรี​

 

นาวาอากาศเอกวีรยุทธ์​ ดิษยะศร​ินนายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี​ โดยมีนักกีฬาลงแข่งขัน​ 5​ ประเทศได้แก่​ประเทศ​ ไทย​ อินโดนีเซีย มาเลเซีย​ ลาว​ อินเดีย​ การแข่งขันระหว่างวันที่​ 31​ก.ค.62​-4​ส.ค.​62​ ทางด้านนายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์​กล่าวว่า​ การแข่งกีฬารมร่อน​ที่บริเวณเขาประทับช้าง​ อ.​จอมบึง​ จ.ราชบุรี​ แห่งนี้เป็นสนามที่มีการสำรวจทางอากาศโดยคณะกรรมการทั้ง​ 5​ ประเทศให้ความสนใจมากเพราะเป็นสถานที่เหมาะแก่การแข่งขัน​เราได้จัดแข่งขันมาแล้ว​10​ กว่าปี​สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อคัดเลือกนักกีฬาจะส่งนักกีฬาไปแข่งขันระดับชาติต่อไปนอกจากนี้ยังมีอีก​ 5​ ประเทศที่ส่งผู้แข่งขันและจะเดินทางมาแข่งขันในครั้งด้วย.สุพจน์ วรสหวัฒน์ จ.ราชบุรี/รายงาน

การประปาบ่อวินยืนยันแหล่งน้ำดิบไม่น่าห่วง มีเพียงพอใช่ตลอดในหน้าแล้งทางภาคครัวเรือน สามารถใช้สอยน้ำได้ถึงสิ้นปีแน่นอน

การประปาบ่อวินยืนยันแหล่งน้ำดิบไม่น่าห่วง มีเพียงพอใช่ตลอดในหน้าแล้งทางภาคครัวเรือน สามารถใช้สอยน้ำได้ถึงสิ้นปีแน่นอน
ในวันนี้ 31 ก.ค.62 ที่สถานีผลิตน้ำประปาเขาหินลาด ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายเชษฐพล แพประเสริฐ ผู้จัดการประปาบ่อวิน เปิดเผยว่าจากสถาน


การณ์จะเกิดสภาวะภัยแล้งน้ำ อาจทำให้การผลิตประปาบ่อวิน ในพื้นที่ตำบลบ่อวินและเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อวินและใกล้เคียงเริ่มกังวล จึงได้ไปติดตามการผลิตน้ำประปาในสถานีผลิตน้ำประปาเขาหินลาด ในเครือบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์วอเตอร์ ซึ่งการผลิตยังเป็นปกติ ไม่น่าห่วง น้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ โดยน้ำดิบที่นำมาผลิตประปาในกิจการประปาบ่อวิน นั้น ทางอีสท์วอเตอร์ รับมาจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล และส่วนหนึ่งใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ ที่ผันมาช่วยอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลด้วย ส่วนพื้นที่บ่อวิน ก็ยังมีที่กักเก็บน้ำที่เขายางแดงมีน้ำดิบเก็บอยู่ และที่บริเวณ เขาหินลาดก็มีน้ำดิบเก็บอยู่ หากน้ำดิบไม่เพียงพอก็สามารถผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำบางพระ มาไว้ที่อ่างเก็บน้ำหนองค้อ เพื่อส่งมาทางโรงผลิตน้ำของกิจการประปาบ่อวิน ทั้งสถานีผลิตน้ำประปาที่เขาหินลาด และสถานีผลิตน้ำประปาฝายตาจุ้ย ไปจนถึงสิ้นปี โดยมีปริมาณน้ำที่จะจ่ายให้ผู้ใช้น้ำพื้นที่บ่อวิน และพื้นที่เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ได้อย่างเพียงพอ จนถึงสิ้นปี 2562 แน่นอนนายเชษฐพล แพประเสริฐ ผู้จัดการประปาบ่อวิน กล่าวต่ออีกว่า ช่วงนี้กำลังการผลิตถือว่าเพียงพอให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่ตำบลบ่อวินและเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ที่มีจำนวน 22,000 ครัวเรือน และกำลังจะเพิ่มขึ้นมาอีกกว่า 500 ครัวเรือน ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า ทางกิจการประปาบ่อวิน ในเครือบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์วอเตอร์ มีน้ำประปาให้ใช้เพียงพออย่างแน่นอนในช่วงหน้าแล้งนี้ ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก แต่ควรตระหนักในการใช้น้ำประปาอย่างประหยัด ส่วนที่ประชาชนวิตกกังวลว่าภาคอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ ตำบลบ่อวิน นั้นจะมาดึงแหล่งน้ำของกิจการประปาบ่อวินไปใช้นั้น ไม่ต้องกังวลเนื่องจากในนิคมต่างๆ จะมีแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ในแต่ละนิคมที่กักเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งกันอยู่แล้ว

https://youtu.be/pUMUYdclMq8

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก