วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เปิดชมรมกตัญญูคลับ PSRU ….น้อมกตัญญุตาสู่สังคมไทยอันบริบูรณ์

รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เปิดชมรมกตัญญูคลับ PSRU ….น้อมกตัญญุตาสู่สังคมไทยอันบริบูรณ์เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 พันเอก วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 พร้อมด้วย ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.บัญชา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เป็นประธาน เปิดชมรม “กตัญญูคลับ PSRU “ ซึ่งเป็นชมรมจะได้ร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบุคคล 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.พ่อ แม่ ผู้มีพระคุณ ผู้ให้กำเนิด การเลี้ยงดูทั้งชีวิต , 2.ครู อาจารย์ และสถานศึกษา ผู้ให้วิชาความรู้ , 3.บรรพบุรุษ ชาติบ้านเมือง ที่ให้แผ่นดิน ได้ทำมาหากิน และ 4.สถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ และบูรพกษัตริย์ที่เสียสละเลือดเนื้อ และชีวิตเพื่อให้คนไทยเป็นอิสระจากผู้รุกราน ณ ห้องประชุมสโลป อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดให้มีการแสดงของตัวแทนนักศึกษาคณะคุรุศาสตร์ จำนวน 200 คน ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทาง และถ่ายทอดความรู้ด้านจิตอาสา 904 วปร. ในการดำเนินชีวิต มุ่งสร้างพื้นฐานผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1.มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง คือ ยึดมั่นในชาติศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ , 2.มีพื้นที่ชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม คือ รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูก ปฏิบัติสิ่งที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด , 3.มีงานทำ มีอาชีพ คือ รักงาน สู้งาน สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และ 4.เป็นพลเมืองที่ดี คือเป็นพลเมืองดี มีน้ำใจ เอื้ออาทร ทำงานอาสาสมัคร และงานบำเพ็ญประโยชน์

หลังจากได้ทำการเปิดตัวชมรม “กตัญญูคลับ PSRU “ แล้ว จะมีการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อไป โดยจะมีการทำกิจกรรมต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 - 2 ครั้ง โดยมีสมาชิกในชมรม เป็นผู้คิดและกำหนดกิจกรรมภายใต้การให้คำแนะนำของคณาจารย์ และทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาและ มณฑลทหารบกที่ 39 นอกจากจะเป็นการปลูกฝังเรื่องของความกตัญญูแล้ว ยังทำให้สมาชิกชมรมมีความสมัครสมานสามัคคีรวมถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างทหารกับเยาวชน

สำหรับชมรมกตัญญูคลับ เป็นกิจกรรมที่กองทัพบกเป็นผู้ริเริ่มจัดทำโครงการโดยมอบให้มณฑลทหารบก ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละพื้นที่ร่วมกันตั้งชมรม เพื่อทำกิจกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงความมีกตัญญู ของเยาวชนคนไทยทั้งหลายต่อสถาบัน หลัก 4 สถาบัน สามารถที่จะถ่ายทอดไปสู่บุคคลข้างเคียง เพื่อให้เยาวชนคนไทยได้รู้ถึงความกตัญญู ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่คนทุกคนควรมีและพึงปฏิบัติอยู่เสมอ ผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณ ซึ่งจะนำมาความเจริญต่อตนเองครอบครัวและประเทศชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น