วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 8/2562

วันนี้ (29 สิงหาคม 2562) เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน และประชาสังคม เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

ก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลของส่วนราชการ / หน่วยงาน ดังนี้
1.พิธีมอบเกียรติบัตรบุคคลผู้ที่มีผลการดำเนินงานดีมากด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2.พิธีมอบโล่รางวัลกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2562
-พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรตามกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่น และสำนักงานพัฒนาชุมชนที่บริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่น จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562
- พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ/ใบประกาศเกียรติคุณโครงการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Base OTOP : KBO) ระดับประเทศ ประจำปี 2562
3.พิธีมอบประกาศเกียรติคุณโครงการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562
4.พิธีมอบเหรียญเชิดชูเกียรติเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ทสม. และเครื่องข่าย ทสม. ที่ทำประโยชน์ต่อสังคม และสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
5.พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับดีเด่น ระดับดี สถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย และผู้มีความสามารถด้านดนตรีพื้นบ้าน
6.พิธีมอบโล่และเหรียญรางวัลให้กับตัวแทนนักกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 11 ณ สาธารณรัฐอินโดนิเซีย
7.พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับผู้ให้การสนับสนุนในการระดมทุนในระดับอำเภอ
8.พิธีมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่เป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ดในการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562

จากนั้นที่ประชุมได้มีการหารือและรับทราบผลการดำเนินงานในประเด็นสำคัญ ได้แก่ ข้าราชการ ผู้บริหารที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
1.นายสมชาย มรกตศรีวรรณ ตำแหน่ง จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด
2.นางศุภวัลย์ นันตาวัง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดร้อยเอ็ด
3.นายบำเพ็ญ คำแก้ว ตำแหน่ง โทรศัพท์จังหวัดร้อยเอ็ด / รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 / การดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด / สรุปความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 / แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดร้อยเอ็ด / ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนกันยายน 2562 / แนวทางการปฏิบัติงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีต่างๆ / ข้อมูลและแผนการรับบริจาคโลหิต / ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนกรกฎาคม 2562 / สถิติเพื่อประชาชน เรื่อง ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดร้อยเอ็ด (GPP) ผลิตภัณฑ์ จังหวัดต่อคนต่อปี ปริมาณลูกโซ่ และอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เน้นย้ำในประเด็น ดังนี้
1.การจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3
ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำหนดจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล ในงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด บึงพลาญชัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10,101 คน ขณะนี้มียอดผู้สมัคร ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 5,872 คน โอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด และประชาชนได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล ในงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 นี้ด้วย โดยเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ซึ่งสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.cracharityrun.com หรือสมัครด้วยตนเองที่จุดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึงสมัครได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
โดยจะมีค่าสมัครตามประเภทการแข่งขัน ได้แก่
-ประเภทฟันรัน 2 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท
-ประเภทไมโครมาราธอน 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท
-ประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 600 บาท
-ประเภทฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร ค่าสมัคร 700 บาท
-ประเภท VIP สามารถวิ่งได้ทุกระยะ ค่าสมัคร 1,500 บาท

2.การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศฉบับที่ 1 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 แจ้งว่า พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โพดุล” ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ และจะเริ่มส่งผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้
2.1การเตรียมความพร้อม ให้ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงเตรียมพร้อมบุคลากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
2.2เมื่อเกิดอุทกภัย ให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอให้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันทุกภาคส่วน หากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ให้ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนอาสาสมัคร เฝ้าระวัง และร่วมกันกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมทั้งให้มีการสนับสนุนเครื่องจักรกลของหน่วยงานฝ่ายพลเรือน ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเร่งระบายน้ำและเปิดทางน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง หรือพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน ทั้งนี้หากสถานการณ์ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างหรือมีความรุนแรง ที่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชน/สัตว์เลี้ยง ขอให้ปฏิบัติตามแผนอพยพที่มีอยู่แล้ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ
ในกรณีเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย ให้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร และเร่งซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุด/ถูกตัดขาด เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้โดยเร็ว
2.3การใช้งบประมาณ ให้พิจารณาใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอันดับแรก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 หากไม่เพียงพอ ให้ใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 จากจังหวัด ซึ่งขอเน้นย้ำให้ใช้จ่ายให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ทั่วถึง เป็นธรรม และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ท้ายนี้ ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย มีการประเมินสถานการณ์วันต่อวัน เพื่อให้สามารถวางแผนรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที และรายงานให้จังหวัดรับทราบด้วย
3.ขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
ขอให้เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำสุกร ซากสุกร และผลิตภัณฑ์จากสุกรนำเข้ามาในราชอาณาจักร พร้อมทั้งให้บูรณาการและประสานการปฏิบัติงานกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่โดยให้เข้มงวดปราบปรามโรงฆ่าและสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ซากสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลด้านการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้แก่เกษตรกร ประชาชน และสถานศึกษารับทราบอย่างทั่วถึง
4.การจัดงานพิธีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
กรณีส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ที่จะมีการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่อง หรือเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น มีการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ และการจัดพิธีเปิดกรวย กระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพร นั้น
ขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ได้แจ้งประสานมายังสำนักงานจังหวัด เพื่อให้ช่วยตรวจสอบ ให้คำแนะนำในการจัดงานที่ถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น