วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562

หน่วยงานสังกัดระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้จัดทำ โครงการสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานในสถานศึกษา

หน่วยงานสังกัดระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้จัดทำ โครงการสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานในสถานศึกษาเมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 29 สิงหาคม ที่ หอประชุมพระราชทานรัชกาลที่ 8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษาปีการศึกษา 2562 นี้ จำนวนกว่า 400 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนที่เข้ารับการอบรม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรงแรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมโครงการในครั้งนี้
นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยหน่วยงานสังกัดระทรวงแรงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้จัดทำ โครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงาน สิทธิหน้าที่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงานข้อมูลโลกอาชีพข้อมูลโลกการศึกษและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อเลือกประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตรงตาม ความรู้ ความสามารถ ความสนใจสอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงานตลอดจนความรู้ ความเข้าใจเรื่องสถานศึกษาปลอดภัย ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลต้องการส่งเสริมการรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัยโดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒครูพัฒนทักษะอาชีพทุกช่วงวัยมีการกำหนดระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วงวัยการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานการจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนปรับปรุงทักษะอาชีพทุกช่วงวัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะมีแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต ตลอดจนการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมค้นการศึกษาสุขภาพการมีงานทำที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม โดยการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษารวมถึงคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทำงานได้รับรายได้สวัสติการและสิทธิประโยชน์
ที่เหมาะสมแก่การดำรงชีพกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษโดยฉพาะกลุ่มที่จะจบการศึกษาใหม่และอยู่ระทางการหางานทำโดยได้จัดแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพอิสระให้บัณฑิตมีงานทำ พร้อมทั้งสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสร้างความรับรู้ความข้าใจในแนวปฏิบัติหลักการของประกันสังคม สร้างจิตสำนึก นักเรียน นักศึกษาและครอบครัวให้มีทัศนคตินการลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพตามความรู้ ความสามารถเพื่อให้สามารถข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็วสร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการทำงานที่ใช้ความคิคสร้างสรรค์ผลักดันฎหมายส่งสริมการมีงนทำปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับควานต้องการของ ตลาดแรงงาน เพิ่มทัษะด้นควมรู้ความสมารถและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น